Important sentència en relació a recuperació del menor després d’estar tutelat per l’administració

SENTÈNCIA NÚM. 110/2015 D’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE TOLEDO, SECCIÓ 1a, 28 D’ABRIL Menor declarat en desemparament, pares s’oposen i la primera instància els dóna la raó. L’Administració recorre, i l’AP confirma la sentència d’instància. FJ 2: “I tot i que s’ha reiterat doctrinal i jurisprudencialment que per apreciar la situació de desemparament s’han d’examinar minuciosament les circumstàncies específiques de cada cas concret, atenent fonamentalment a l’interès del menor, sense desconèixer, però, la necessària protecció de la situació familiar a què pertany l’esmentat menor, d’acord amb el que disposa l’art. 39.1 de la nostra Constitució, per la qual es fa necessari estimar que l’assistència moral i material dels menors amb vista a la declaració de desemparament, ha de merèixer una interpretació restrictiva, buscant un equilibri entre el benefici del menor i la protecció de les seves relacions paternofilials,...

Continue reading

  • 1
  • 2
Contacto
Urgencias

Tots els dies de l'any les 24h.
Assistència al detingut, guardies de comissaria, juidicis Ràpids i cualsevol circunstància urgent que es presentin en les àrees d'especialització del despatx.

666404216